תקנון האתר

 מדיניות אתר ומלון אקווה מרין אילת

כללי

אתר aquahotel.co.il הינו אתר אינטרנט המספק אינפורמציה על מלון אקווה מרין אילת, ומאפשר רכישת חבילות נופש וחדרי אירוח במלון. הזמנת חדרי אירוח במלון אקווה מרין אילת באמצעות האתר הינו הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר. כל המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר או כל אדם הנכנס לאתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד האתר, מפעיליו, ובעליו. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך האתר מיועד לנשים ולגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות

מלון אקווה מרין אילת, ח.פ. 513694182, דרך יותם 4, אילת 88103. זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של מנהלי מלון אקווה מרין. הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה רשומים כזכות יוצרים של מלון אקווה מרין. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ניהול אקווה מרין. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לניהול אקווה מרין. אקוה מרין שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולשנותו בכל עת שיחפצו.

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות אתר אקווה מרין אילת. חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכארט, ומסאטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אם הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובמלוא 18 שנים לפחות, אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ולשם קבלת אינפורמציה. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמה של הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי. פרטי כרטיסי האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו. אקווה מרין שומרת על זכותה לשנות את התקנון ואת כללי השימוש באתר בכל עת שיחפצו. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר אילת.

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת חדרים באתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים. בעל האתר, מפעיליו, בעליו ומנהליו אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. אקווה מרין לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהיא למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ולכל בעיה טכנית אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי ובאמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ועלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ואם המשתמש עשה שימוש  בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. מערכת התשלום עומדת בתקן PCI-DSS  אשר עומדת בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים.

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו ולהביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זו הינו אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון. למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה במלון אקווה מרין, הינך נותן את הסכמתך לקבל דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעל אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, הינך רשאי בכל עת להודיע לאקווה מרין כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני.

מדיניות ביטול הזמנות

1. עונה רגילה: אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד שבוע לפני ההגעה למלון יחוייב בדמי טיפול בסף 100 שקלים או ב-5% מערך העסקה, הנמוך מביניהם. אורח שיבטל את הזמנתו 7 ימים ופחות טרם מועד ההגעה למלון יחוייב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, יחוייב האורח בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.

2. יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים: אורח שיבטל את הזמנתו 21 ימים לפני מועד האירוח במלון ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב בסך 25% מערך ההזמנה. במידה ויבטל האורח את ההזמנה בטווח של 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, יחוייב האורח בדמי טיפול בסך 100 ש"ח או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מביניהם. במידה וביטול ההזמנה ייעשה 7 ימים ופחות טרם מועד האירוח, יחוייב האורח בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.

ביצוע שינויים ברכישה שהתבצעה באתר זה ניתן לבצע אך ורק באמצעות נציג טלפוני במחלקת השירות של מלון אקווה מרין בטלפון 08-6379511, או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת   aquamarineh@barak.net.il . התאריך הקובע לביטול רכישת החדרים יהיה מועד קבלת הפקס/המייל במשרדי המלון או במועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור הנציג הטלפוני על הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

תנאים והגבלות

1. מנהלי ומפעילי מלון אקווה מרין זכאים לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המפרסמים באתר בכל עת שיחפצו.

2. המחירים הנקובים באתר הינם בשקלים חדשים ובאילת המחירים אינם כוללים מע"מ.

3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.

4. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה  16:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. כל עזיבה לאחר שעות אלו, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחוייב בתשלום.

5. תינוק ייחשב מי שגילו עד שנתיים, וילד ייחשב מי שגילו בין שנתיים לשתים עשר שנים, בכל הקשור לשהות במלון אקווה מרין אילת.

6. אין כפל מבצעים, על המבצעים המוצעים באתר.

7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלון אקווה מרין אילת הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד

8. מספר המקומות במלון אקווה מרין אילת מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

9. אמיתות הנתונים- ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים ופרטים אישיים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. אקווה מרין אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות בחירת התאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

10. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

11. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ הינו במחירי דולר ע"פ מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, ויחוייבו בשקלים על פי השער שנקבע על ידי בנק ישראל.

מידע ותמונות באתר

באתר זה יימצא אינפורמציה מטעם מלון אקווה מרין אילת וכן מידי צדדים שלישיים. אין הנהלת אקווה מרין אילת אחראית על תונו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש, ומודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

קישורים

אתר זה מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. אקווה מרין מספקת קישורים אלו לנוחיות המשתמשים באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות המידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה, לתוקפם ולחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד.

הגבלת אחריות

1. הנהלת אקווה מרין, מפעילי האתר, בעליו ומי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת של האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים העלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ורוכש שירותים באמצעות האתר ומשתמש באתר בדרך אחרת.

2. אקווה מרין אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה למלון.

3. אקווה מרין לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

4. בכל שלב אקווה מרין אילת רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

שינויים באתר

מלון אקווה מרין יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכשים מראש.

ניתן ליצור קשר בטלפון 08-6379511 ולקבל תמיכה באמצעות המייל- aquamarineh@barak.net.il